Supported platforms v3.2

This table lists the latest PostGIS versions and their supported corresponding EDB Postgres Advanced Server (EPAS) versions. PostGIS is supported on the same platforms as EDB Postgres Advanced Server. See Product Compatibility for details.

PostGISEPAS 15EPAS 14EPAS 13EPAS 12EPAS 11
3.3YYYYY
3.2NYYYY
3.1NYYYY
3.0NYYYY
2.5NNNYY
2.4NNNNY
2.3NNNNN